Sign in | Sign up
 

zzg6501 -- Outside Sudoku ( Expert )

  • 完成日期:4 months ago
  • 题编号:52057840
  • 花费时间:10分24秒
 

本题最近7天TOP4


 
 
2
6
9 3
9
8 1
4
3 6
9
 
3 6 
  
2 4 
  
  
5 8 
1 2 3
4 5 6
7 8 9
delete
  
 1 6
 3 5
 5
 4
 7
 4 8
  
 7 9
 
8 7 1
3
5 1
9
4
7
6 2
4
8
 
 
oubk.com  
 
 
默认的播放速度是5倍,你可以选择其他的播放速度, “x1倍”是zzg6501的做题速度。
0 0
 
Play speed:
zzg6501的Outside Sudoku ( Expert )录像,10分24秒。查看地址:http://www.oubk.com/replay/8942676 ,我也要玩:http://www.oubk.com/sudoku/52057840.html
点下面的分享按钮与大家分享吧 :)
 
 

相关评论:

 

他最近做了

 
 
 
 

录像推荐

 
 
 
 
copyright 2005-2019 oubk.com Email: randy@oubk.com,skyhuner@oubk.com(蓝天)